close
تبلیغات در اینترنت
رمان تنها با تو عاشقی میکنم قسمت نوزدهم
loading...

رمان فا

خسته بودم از کشمکشي که سر هر موضوعي با پارسا داشتم..چرا نمي شد به جاي اين عذاب ها که بيشترش نصيب خودم ميشد به يک تفاهم فکري وعملي برسيم؟..چرا هميشه پارسا را پيروز ميدان تصور ميکردم؟..چرا در اين ميان فقط اشک هاي من جاري مي شد؟چرا اين من بودم که در چنگش اسير مي شد؟و هزاران چرايي که در…

رمان تنها با تو عاشقی میکنم قسمت نوزدهم

مرتضی سلیم خانیان بازدید : 4737 سه شنبه 22 بهمن 1392 : 0:11 نظرات ()

خسته بودم از کشمکشي که سر هر موضوعي با پارسا داشتم..چرا نمي شد به جاي اين عذاب ها که بيشترش نصيب خودم ميشد به يک تفاهم فکري وعملي برسيم؟..چرا هميشه پارسا را پيروز ميدان تصور ميکردم؟..چرا در اين ميان فقط اشک هاي من جاري مي شد؟چرا اين من بودم که در چنگش اسير مي شد؟و هزاران چرايي که در ذهنم نقش مي بست وجوابش را نمي دانستم..دستي به صورتم کشيدم و از روي زمين بلند شدم..خودم را به نزديک ترين مبل رساندم وروي آن افتادم.................................................

مثل اينکه داشتن خيالي راحت برايم حرام شده بود چون در آن گير ودارهم از رفتن پارسا به بيرون آن هم نيمه شب حرص ميخوردم..در خودم مچاله شدم وسعي کردم پلک هايم را روي هم بگذارم تا کمي آرام شوم حدود يک ساعت بدون اينکه ذره اي خواب به چشمم بيايد فقط از اين دنده به آن دنده ميشدم..مي دانستم تا پارسا برنگردد فکرم آزاد نميشود وخوابم نميبرد در همان لحظه بود که در خانه باز وبسته شد..چشمانم را تا نيمه باز کردم وبه طرف در چشم دوختم ..کتش را از تنش خارج کرد وبدون اينکه نگاهي به سمتم بيندازد با قيافه اي درهم وکلافه به سمت يکي از اتاق ها که با کمي فاصله از اتاق خواب قرار داشت رفت ..اين کارش يعني از حالا تا زماني نامعلوم بايد جدا از هم سر روي بالش بگذاريم..کاش مي دانستم کنار آمدن با اين موضوع برايش مثل آب خوردن راحت است يا مثل جان کندن سخت و عذاب آور..براي من که سخت و عذاب آور بود..نفسي پر از آه وافسوس کشيدم و دوباره پلک هايم را روي هم گذاشتم.......
از فرداي آن روز رابطه ي ميانمان سرد وبي روح شد ..صبح ها او زود تر از من از خواب بيدار ميشد وبه شرکت ميرفت براي همين تا شب همديگر را نمي ديديم..شب ها هم که به خانه مي آمد جدا از اينکه سلام دادن به همديگر را از هم دريغ ميکرديم بلکه سعي مکيرديم حتي نگاهمان نيز به روي هم نيفتد..مثل دو مجسمه ي ساکت وسرد سر ميز مي نشستيم وشام مي خورديم..هر غذايي مي پختم مي خورد..به همان ميزان که در بشقابش ميريختم..بدون اينکه از غذا ايرادي بگيرد يا سر ميز شام حاضر نشود..بعد از شام هم بلافاصله به اتاقش ميرفت وتنهايم ميگذاشت..اين روال تا يک هفته ادامه داشت..کلافه وعصبي شده بودم وکم کم داشت کاسه ي صبرم لبريز ميشد ..اوضاعي که ميان من وپارسا قمر در عقرب شده بود بيشتر از پارسا براي خودم سخت وآزاد دهنده بود..چون از صبح تا غروب در خانه تنها مي ماندم ..نه حوصله ي بيرون رفتن از خانه را داشتم ونه حوصله ي دعوت کسي به خانه..از لحاظ فکري هم به قدري در گير بودم که مطالعه ي کتابها براي کنکور راهم کنار گذاشته بودم..بايد اعتراف ميکردم پارسا به هدفش رسيده بود وتوانسته بود عرصه را برايم تنگ کند..آنقدر تنگ که گاهي به سرم ميزدخودم براي آشتي پيش قدم شوم ولي محال بود اين کار را بکنم..مگر اينکه از روي غرورم رد ميشدم که نمي شدم.......هميشه نيم ساعت بعد از اذان پارسا از شرکت به خانه برميگشت ولي يک شب حدود دو ساعتي از اذان گذشته بود و خبري از آمدنش نبود چند بار خواستم به موبايلش زنگ بزنم اما هربار که دستم روي دکمه ي اتصال ميرفت پشيمان ميشدم کم کم داشت افکار پريشاني به ذهنم ميرسيد که قفل در چرخيد ودر باز شد..وقتي ديدمش نفسي از روي راحتيه خيال کشيدم واز جايم بلند شدم تا به آشپزخانه بروم..هنوز پايم به وروديه آشپزخانه نرسيده بود که بالاخره روزه ي سکوتش را باطل کرد وگفت:بيرون شام خوردم بيا بشين ميخوام باهات حرف بزنم
دو ساعت تمام وقتم سر گاز صرف شام درست کردن شده بود آن وقت آقا با خونسردي ميگفت بيرون شام خوردم..!!به عقب برگشتم..رفت و روي يکي از راحتي هاي مقابل تلويزيون نشست..بعد روبه سمتم کرد وبا ظاهري بي تفاوت گفت:بيا بشين
جلوتر رفتم وبا کمي فاصله در کنارش نشستم..براي چند لحظه به چشمهايم خيره شد..نگاهش آرام ولي سر در گم بود..وقتي فهميد سنگينيه نگاهش را روي خودم حس کردم چشم از صورتم برداشت وگفت:قراره به مدت يک هفته با رياحي وچند تا از همکارا به شيراز براي يه سفر کاري بريم..تاريخ پروازمونم همين فرداست
همين يک هفته دور بودنش از من وبودنش در کنار رياحي براي متلاشي کردن روح وروانم کافي بود..با لحن تندي گفتم:پروازت فرداست اون وقت الان بايد اينو بهم بگي؟!!
_قرار نبود به اين زودي بريم ولي خُب به دلايلي افتاد واسه فردا
اين را گفت واز جايش بلند شد ..بعد هم با لحن سردي حرفش را ادامه داد وگفت:توي اين يه هفته که نيستم مي توني بري خونه ي مادر جون يا خونه ي بابا اينا
به نقطه اي خيره شدم ودر حالي که لب پاييني ام را زير فشار دندان هايم از سر حرص قرار داده بودم دوباره با لحن تندي گفتم: ميرم خونه ي مادرجون....ادامه ي حرفم را به زبان نياوردم ودر دلم گفتم يه هفته بعد که برگشتي جنازمو از مادرجون تحويل مي گيري برو خوش باش!!!
بدون اينکه به عقب برگردد همان طور که داشت به اتاقش ميرفت گفت: هر طور راحتي...........


با خانم بزرگ وزينب سر ميز شام نشسته بودم..چيزي از گلويم پايين نميرفت فقط با قاشق وچنگال غذايم را زير و رو ميکردم..مادر جون وزينب هردو متوجه بي ميلي ام به غذا شده بودند زينب ظرف سالاد را مقابلم گذاشت وگفت:دخترم اگه اشتهايي به غذا نداري يه کم از اين سالاد بخور
بشقاب غذا را کنار گذاشتم وبه ناچار کمي براي خودم سالاد کشيدم..در همين لحظه زنگ در به صدا در آمد وزينب براي باز کردن در از جايش بلند شد..وقتي از ما فاصله گرفت مادرجون لبخندي به رويم زد وگفت:عزيز دلم پارسا چند ساعت بيشتر نيست که رفته اگه بخواي از الان اين طوري براش دلتنگي کني تا برگشتنش از خورد وخوراک مي افتي..بعدش سفر قندهار که نرفته چشم روي هم بذاري يه هفته تموم شده و برگشته
کاش مي توانستم به خانم بزرگ بگويم درد من از دلتنگي نيست درد من از اينه که يه زني مثل مونا همراهشه...ولي گذاشتم مادر جون همان طور که مي خواست فکر کند وگفتم:مي دونم ولي من وپارسا تا حالا از هم دور نبوديم..نمي دونم مي تونم تا يه هفته طاقت بيارم يا نه...
با نگاه مهربانش گفت:الهي...مادر به فداي اون دل عاشقت بشه
بعد از اين حرف خواست سرش را پايين بگيرد ودوباره مشغول خوردن شود که نگاهش به روبه رويش افتاد..وقتي چشم هاي ثابت مانده ي مادرجون را پشت سرم ديدم با دنبال کردن مسير نگاهش سرم را به عقب برگرداندم..ساقي خانم را در کنار زينب ديدم..چهره اش فرو افتاده وپژمرده شده بود..جلوتر آمد و سلام کرد..وقتي من ومادر جون هردو جواب سلامش را داديم زينب تعارف کرد تا براي خوردن شام سر ميز بيايد..تشکري کرد وگفت:مي خوام چند دقيقه با هانيه صحبت کنم
بعد روبه من کرد وگفت:هانيه جان من اينجا مي شينم غذاتو تو که تموم کردي بيا کارت دارم
هانيه جان!!!!!من کي براي ساقي خانم جان شده بودم وخودم خبر نداشتم!!..سرم را تکان دادم وگفتم:چشم الان ميام
از خوردن سالاد که اشتهايي هم به خوردنش نداشتم منصرف شدم واز سر ميز بلند شدم..مادر جون بلافاصله گفت:دخترم تو که چيزي نخوردي؟
_ميل ندارم گرسنم شد بعدن مي خورم
از زينب تشکري کردم و به طرف ساقي خانم که رفته بود و روي يکي از مبل هاي وسط پذيرايي نشسته بود راه افتادم..وقتي مقابلش ايستادم خودش را جمع کرد و ودر حالي که کنارش برايم جا باز ميکرد گفت:بيا اين جا بشين
خوب ميدانستم اين کار ها از روي سياستش بود وگرنه آدمي نبود که بي دليل رفتار مهرباني با من داشته باشد..کنارش نشستم وگفتم:بفرمائيد..کارتون با من چيه؟
با لحن غصه داري گفت:مي دونم سياوش در حقت بدي کرده..هر طور بخواي اين کارشو تلافي کني بهت حق ميدم..ولي...
ميان حرفش آمدم وگلايه مند گفتم:فکر نمي کنيد براي گفتن اين حرفا يه خورده دير شده.شما حتي به خودتون اجازه نداديد به جاي سياوش حتي يه عذر خواهي کوچيک از من بکنيد..همش با تنفر ازم رو ميگرفتيد الانم مطمئنم فقط به خاطر پسرتونه که داريد اين حرفارو ميزنيد نه به خاطر من
با انگشتش گوشه ي چشمش را از اشک پاک کرد وگفت:نمي دونم چي بگم..هر چي بگي حق داري انتظاري ام ندارم درکم کني چون هنوز مادر نشدي تا بدوني دوري از فرزند براي يه مادر چه قدر سخته..امروز که رفته بودم ملاقاتش با ديدنش نزديک بود همونجا از غصه پس بيفتم..بچم هنوز جرم خطاشو نکشيده کمر خم کرده مي ترسم اگه بفهمه تو هم ازش شکايت کردي توي زندان يه بلايي سر خودش بياره
با ابهام گفتم:ولي من که هنوز شکايتي نکردم
_مثل اينکه ديروز پارسا ازش شکايت کرده
نفس پر آه وناله اش را بيرون داد و در حالي که دستم را ميگرفت قطره هاي اشک از روي چشمانش سُر خورد وگفت:تو رو قسمت ميدم به روح پدرت..به جوونيش رحم کن..به من رحم کن ازت خواهش ميکنم شکايتتو پس بگير خودشم پشيمونه امروز توي ملاقات ازم خواست التماست کنم تا شکايتتو پس بگيري ميگفت با پاي خودم ميام محضر خونه وسندارو بهت بر ميگردونم
از اينکه التماسم ميکرد وجلوي چشمانم اشک ميريخت حس خوبي نداشتم..نمي خواستم کسي در مقابلم به خواهش وتمنا بيفتد..همان لحظه مادر جون بالاي سرم ايستاد..سرم را نوازش کرد وگفت:دخترم نمي خوام تو کارت دخالت کنم..تصميم تصميمه خودته..ولي لذت بخشش بيشتر از انتقامه..من اينو توي زندگيم چند بار تجربه کردم اميدوارم تو هم بخواي تجربه کني
اگر تا آن لحظه براي پس گرفتن شکايتي که پارسا کرده بود در شک بودم بعد از شنيدن حرفهاي مادرجون بي اختيار دست هاي ساقي خانم را فشردم وگفتم:فقط به خاطر خدا شکايتمو پس مي گيرم
مادر جون با حلقه کردن دستانش دور گردنم خم شد وگونه ام را بوسيد..ساقي خانم هم ميان گريه لبخندي عميقي روي صورتش پديدار شد و با نگاه قدر شناسانه اي به رويم گفت:خدا حفظت کنه دخترم تا عمر دارم مديونتم


ساعت 12 شب بود از پايين به طبقه ي بالا آمدم..قدم زنان در راهرو به طرف اتاقي که قبلا متعلق به خودم بودراه افتاده بودم که با رسيدن مقابل اتاق پارسا ايستادم..ناخود آگاه ياد خاطراتي که با او در اين راهرو و اتاقش ساخته بودم افتادم چه قدر دلم براي آن روزها پر کشيد وتنگ شد..با چشماني نم گرفته از اشک جلوتر رفتم ودر اتاقش را باز کردم..لامپ اتاق را که روشن کردم نگاهم به قاب عکس هايش روي ديوار افتاد..لبخند روي لبهايش را در تک تک عکس هايش از نظر گذراندم..دلم برايش بي اندازه تنگ شده بود وقتي مقابل قاب عکسش ايستادم انگشتم را روي لبهايش گذاشتم وبا صداي محزوني گفتم:من مطمئنم تو با رياحي نيستي
وبعد نفسم را از سينه خالي کردم واز مقابل عکسش دور شدم..لامپ اتاق را خاموش کردم وروي تخت افتادم.. دلم براي آغوشش تنگ شده بود ..امشب از التهاب دوري از پارسا ديوانه نمي شدم خوب بود..پتو را روي سرم کشيدم وچشمم را بستم..نفهميدم تا چه ساعتي از شب در هواي پارسا خواب به چشمم نيامد فقط اين را فهميدم که آخرين تصويري که قبل از خواب از ذهنم گذشت چشمهاي عسلي رنگش بود و بعد پلک هايم سنگين شد و به خواب رفتم..صبح که از خواب بيدار شدم داشتم براي خوردن صبحانه از پله ها پايين ميرفتم که که صداي مادرجون را از داخل پذيرايي شنيدم..در حال صحبت با تلفن بود..به انتهاي پله ها که رسيدم مادرجون با ديدنم لبخندي زد و به پشت خطي اش گفت:گوشي رو دستت نگه دار اومده پايين با خودش حرف بزن
از همان جا اشاره اي به مادر جون کردم وپرسيدم کيه؟
گوشي را از گوشش فاصله داد و سرخوش گفت:دخترم بيا پارسا پشت خطه مي خواد باهات حرف بزنه
دلم براي شنيدن صدايش تنگ بود ولي اصلا دوست نداشتم در اين شرايط با او هم کلام شوم..با اکراه جلو رفتم..مادر جون گوشي را به دستم سپرد وگفت:من ميرم بالا شما راحت با هم صحبت کنيد
لبخندي به رويش زدم وروي صندلي نشستم..با فاصله گرفتن مادرجون از کنارم گوشي تلفن را روي گوشم گذاشتم وبا لحن سردي سلام دادم
صداي مردانه اش پشت خط پيچيد وگفت:سلام خانوووم حالت چطوره؟
کوتاه جواب دادم:بد نيستم
بعد از کمي سکوت گفت:مادرجون يه چيزايي ميگفت!!!
_چه چيزايي ميگفت؟!!!
مرموز جواب داد:ميگفت دل هانيه برات تنگ شده
_مادرجون پيش خودش اين فکر وکرده وگرنه من دلم واسه کسي تنگ نشده
_!!تو هيچي رو نمي توني پنهون کني چون هميشه درونت از پشت چشمات پيداست..حتما مادرجونم از نگاهت خونده که دلت واسم تنگ شده..اصلا مادرجون به کنار..من از پشت تلفن دارم مي فهمم
براي اينکه نشان دهم حرفهايش کلافه ام کرده نفسم را با صدا بيرون دادم وگفتم:تو شيرازم که رفتي ..با مونا جونتم که هستي ..دست از سر کچل من برنميداري؟
با صداي بلند خنديد..قوي ومردونه.._من بهشتم که برم تمام حوري پري هاي اونجام دور وبرم باشن بازم دست از سر تو برنميدارم
بي اختيار لبخند زدم ..اما خيلي زود جدي شدم وگفتم:کاري نداري؟ مي خوام قطع کنم
با صداي آرامي گفت:باشه پس خدافظي کن و بعدش قطع کن
دلم نمي آمد قطع کنم براي همين چند ثانيه اي گوشي را نگه داشتم که موذيانه گفت:آخِي!!!دلت نمياد قطع کني؟
عصباني شدم و با صداي تقريبا بلندي گفتم:خدافظ
خواستم گوشي را را سرجايش بگذارم که صدايش پشت خط پيچيد:مواظب خودت باش وبدون دوريت خيلي سخته... خدافظ
هنوز حرفهايش را کاملا هضم نکرده بودم که صداي بوق اشغال را شنيدم..بعد از اينکه تلفن را گذاشتم نسيمي از اميد به دلم وزيد..نمي دانم چرا ته دلم احساس ميکردم موضوع مسافرت وبودنش با رياحي بهانه بود وفقط قصد داشت با اين بهانه تلافي کارم را سرم در بياورد..البته اميدوار بودم که اين طور باشد..در همين افکار بودم که فکر تازه اي براي سر در آوردن از اين موضوع به سرم زد وتنها کسي که مي توانست در اين باره کمکم کند آزاده بود..از روي صندلي بلند نشدم وهمان جا شماره ي آزاده را با خط ثابت گرفتم بعد از چند بوق برداشت وبا لحني رسمي گفت:بله بفرمائيد؟
حدس زدم چون شماره برايش ناشناس بوده با اين لحن صحبت کرده براي همين گفتم:سلام آزاده منم هانيه
لحنش صميمي شد وگفت:سلام هانيه تويي ؟کجايي بي معرفت؟
_خونه ي مامان بزرگم با معرفت!!..چه خبرا؟ چي کار ميکني؟
_سلامتي خبري نيست..فعلا که سوداي کنکور تو سرمونه ولاي کتاب وُول ميخوريم
براي اينکه سريع برم سر اصل مطلب گفتم:انشاا...که موفق باشي..آزاده مي توني يه کاري برام بکني؟
صداي نفس کلافه اش در تلفن پيچيد وگفت:بازم درد سر!! هانيه تو تنت مي خاره؟
_کدوم درد سر؟ فقط ازت ميخوام يه تلفن کوچيک به محمد بزني و ازش بپرسي مونا براي يه سفر کاري به شيراز رفته يا نرفته؟
انگار که نمک روي زخمش پاشيده باشم با صداي نالاني گفت:اي رفيقه نارفيق..الان بايد بهم بفهموني مونا خواهر محمد بوده؟؟؟!!..حالا که کار از کار گذشته وخانم من وبا محمد توي خيابون ديده!!
تازه يادم افتاد که در مورد مونا و ويلاي لواسان حرفي به آزاده نزده بودم..البته تقصيري هم نداشتم..با اين درگيري هاي فکري طبيعي بود آزاده ي مورد ظلم واقع شده از يادم برود..دلجويانه گفتم:معذرت ميخوام عزيزم باور کن يادم نبود ..حالا تو خيابون چه اتفاقي افتاد؟
_هيچ اتفاقي!!!
_جداً؟
با فرياد گفت:چي چي روجداً؟!!نزديک بود تو خيابون گردنمو بشکونه محمد پا در ميوني کرد
نتواستم جلوي خنده ام را بگيرم وزدم زير خنده..از پشت خط ميگفت:درد!!رو آب بخندي!!
خنده ام را مهار کردم وگفتم:قربونت برم..عروسيت جبران ميکنم..هر مدل خواستي واست ميرقصم فقط يه خواهري در حقم بکن وزنگ بزن با يه بهونه ازش بپرس
_هانيه باز چي شده؟
غصه دار گفتم:پارسا رفته شيراز براي يه سفر کاري..ميخوام مطمئن بشم مونام باهاشه يانه
_خُب باشه ..چرا اين قدر حساسي!!همکارن نميشه که باهم نباشن..هانيه بهت گفته باشم تاجايي که من ميدونم مردا دوست ندارن زياد بهشون گير بدي وگرنه اگه بيفتن تو دنده ي لج کارت ساخته س
_آزاده اين درس شوهر داري رو نگه دار واسه دخترت ..فعلا زنگ بزن به محمد ..ضروريه بايد بدونم
با افسوس گفت:بيچاره پارسا از دست تو چي ميکشه...باشه زنگ که زدم با اس ام اس بهت خبر ميدم
_ منتظرما زود خبر بده
تماس را قطع کردم و قبل از رفتن به طبقه ي بالا يک فنجان چاي و چند لقمه نان وپنير خوردم..يک ربع بعد که به اتاق پارسا سر زدم وموبايلم را از روي پاتختي برداشتم..پيامي را که از طرف آزاده دريافت کرده بودم را باز کردم وخواندم:آره رفته..حساس نباش وبا خيال راحت زندگيتو بکن


موبايل را روي تخت کوبيدم..تا حد جنون عصباني بودم..اگر تا اين لحظه آرام بودم دليلش فقط اين بود که خيال ميکردم پارسا برايم نقش بازي ميکند..اما چه خيال خامي!!پارسا و مونا باهم بودند..خدا مي داند چه قدر حضورش کنار پارسا برايم سنگين بود..معلوم نبود خانم براي به دام انداختن پارسا چه عشوه اي پياده ميکرد حتما الان خلوار ها آرايش روي صورتش بود وبا زننده ترين لباس ها اندامش را براي پارسا به نمايش گذاشته بود..يک لحظه اين سوال در ذهنم پيش آمد که نکنه پارسا از سلاحي مثل مونا براي تلافي استفاده کنه!!با اين فکر دلم به آشوب افتاد و پاهايم سست شد..تنها يک روز از اين يک هفته گذشته بود..حتما تا پايان 6 روز باقي مانده از فکر وخيال به جنون پناه ميبردم..عقلم هم به جايي قد نميداد تا با بهانه اي پارسا را زودتر از موعد از شيراز به تهران بکشانم..با عجز ودرماندگي به عکسش روي ديوار خيره شدم و با عصبانيت گفتم:لعنتي چي بهت ميرسه اين قدر عذابم ميدي؟!!........
گوشه گير شده بودم وتا حدودي افسرده..با وجود معده ي خالي غذا از گلويم پايين نميرفت..همين موضوع مادرجون را کلافه کرده بود وتهديدم ميکرد ومي گفت:اگه بخوام ناهار وشام نخورم به پارسا ميگه که چطور براش بي تابم تا برگرده
من هم از ترس اينکه مبادا تهديدش را عملي کند وبخواهد پيش پارسا رسوايم کند به اجبار سر ميز ناهار وشام حاضر مي شدم وبا چند قاشق غذا خوردن همراهي شان ميکردم..روز چهارم از آن يک هفته بود که مادرجون براي اينکه من را از لاک تنهايي ام در بياورد با پريسا تماس گرفت واز او خواست که بيايد وساعتي را کنار من باشد..در اتاق پارسا روي تخت نشسته بودم که دربه آرامي باز شد وپريسا آمد داخل..با ديدنش لبخند کم جاني زدم که گفت:مزاحم نمي خواي؟
_مراحمي خوش اومدي
در را که پشت سرش بست آمد وروي تخت نشست..بعد از اينکه صورتم را از نظرش گذراند با نگراني گفت:هانيه چرا خودتو به اين روز انداختي؟سياهي که زير چشمات افتاده رو توي آينه ديدي؟
با صدايي گرفته گفتم:مهم نيست
تقريباً عصبي گفت:چرا مهم نيست؟وقتي تو وپارسا يه روزم طاقت دوري از همديگه رو نداريد چرا با هم لج مي کنيد؟!!خُب تو هم باهاش ميرفتي
سفره ي دلم را براي پريسا باز کردم و با دلخوریگفتم:وقتي حتي يه تاروفم نزد باهاش برم کجا بايد ميرفتم!!پارسا اونقدربی معرفته که تا الان حتي يه تک زنگم به موبايلم نزده
خنده ي آرامي کرد وگفت:پس اگه اين طوريه اين مجنون بازيا چيه؟در ضمن پارسابی معرفت نيست..اون عاشق تر از توئه من مطمئنم حالش بدتر از تو نباشه بهترم نيست
نخواستم ماجراي مونا را برايش باز کنم وبگويم بيشتر درد من از حضور اون آدم کنار پارساست نه خود پارسا..براي اينکه حرف را عوض کنم گفتم:پريسابهتره حرف پارسا رو تمومش کنيم..از خودت بگو اوضاع در نبود ساناز چطوريه؟
_اوضاع خونه خوبه..ولي اوضاع بابام نه..متاسفانه ساناز وخيلي دوست داشت طول ميکشه تا فراموشش کنه
دلم براي عمو سوخت..حقش نبود با وجود مهر ومحبت خالصانه اي که نسبت به ساناز داشت مهر ساناز متعلق به کسي ديگري باشد...کنجکاو بودم بدانم پريسا از حال فعليه ساناز خبر دارد يانه..براي همين پرسيدم:پريسا از ساناز خبر داري؟
_تا خبر چي باشه..ديروز زنگ زده بود ازم خداحافظي کنه..آخه مي خواست بره شيراز پيش خالش..ويزاي اقامت توي ترکيه رو گرفته قراره تا چند هفته ي ديگم از ايران بره مي گفت اگه خوبي وبدي ازم ديدي حلالم کن واز این حرفا..قبلش به بابامم زنگ زده بود
در دلم گفتم اگه به پريسا وعمو زنگ زده پارسا که جاي خود داره..حتما تا الان با اونم تماس گرفته وحالا که در جوار همديگه هم بودن ساناز خانم يه ديداري تازه ميکرد..گل بود به سبزه نيز آراسته شد!!!
ساعتي را با پريسا از هر دري صحبت کرديم وپريسا بعد از شام همراه عمو به خانه شان برگشت


با احساس سر گيجه ي بدي از روي تخت پايين آمدم..اتاق دور سرم مي چرخيد..دو روز بود که جز غصه چيزي نمي خوردم ..از خورد وخوراک افتاده بودم پاهايم بي رمق بود وبه سختي قدم بر ميداشتم کمي همت کردم واز اتاق بيرون آمدم.. هميشه وقتي بدنم ضعيف مي شد ديد شفافم را به اطراف از دست ميدادم..اين بار هم چشم هايم تار شده بود واطرافم را واضح نمي ديدم..از راهرو خودم را روي پاگرد پله ها رساندم..وقتي پله ها را ديدم سرگيجه ام بيشتر شد..براي رفع سرگيجه لحظه اي همان جا روي پاگرد ايستادم وبعد دستم را به ديوار تکيه دادم اما همين که خواستم پا روي اولين پله بگذارم سرم به دوران افتاد واحساس کردم به جاي کف پله پايم رفت روي لبه ي پله..همين شد که با از دست دادن تعادلم از پله ها به سمت پايين سرازير شدم ..کم کم داشت چشم وگوشم بسته مي شد احساس ميکردم رفته رفته هوشياري ام را از دست ميدادم..تنها چيزي که در خاطرم ماند اين بود که وسط پله ها شانه ام به نرده ها خورد وهمان لحظه از حرکت ايستادم..و آخرين تصويري که در ذهنم نقش بست تصوير زينب بالاي سرم بود که احساس ميکردم در حال جيغ کشيدن وفرياد بود.......
با شنيدن صداهايي که برايم نامفهوم بود چشمم را به آرامي باز کردم..مادر جون را در کنار يک مرد سفيد پوش مقابلم مي ديدم ..البته نه به طور واضح..ظاهر اطرافم نشان ميداد که من در بيمارستانم و شخصي هم که کنار مادر جون ايستاده بود دکتر بود..هردو حواسشان به من نبود ..نمي توانستم چشم هايم را باز نگه دارم براي همين دوباره پلک هايم را روي هم گذاشتم..صداي نگران مادر جون به گوشم رسيد:اگه تو عکسا مشکلي نيست پس چرا هنوز به هوش نيومده؟
_مادرم نگران نباشيد تازه بهش سرم وصل شده به زودي به هوش مياد
چند ثانيه بعد صداي پا که به گوشم خورد فهميدم يکي وارد اتاق شد از بي حالي ناي باز کردن چشم هايم را نداشتم اما براي اينکه مادر جون را از نگراني در بياورم مي خواستم اين کار را بکنم که با شنيدن صداي پارسا در همان حالت يکه اي خورد م واز باز کردن چشمم منصرف شدم فهميدم دکتر را مخاطب قرار داده چون گفت:ميشه يه بار ديگه سي تي اسکنش کنيد ميخوام مطمئن بشم که مشکلي براش پيش نيومده
_نيازي نيست مطمئن باشيد که مشکلي نيست تا چند دقيقه ي ديگم به هوش مياد
بوي عطرش را حس ميکردم ..بو لحظه به لحظه نزديک تر ميشد لحظه اي بعد انگشتانم ميان دستي گرفته شد وفشار خفيفي به آن وارد شد..چشمم را به آرامي باز کردم وچشم هاي بي تابش را بالاي سرم ديدم..به محض اينکه نگاهمان درهم گره خورد لب هايش با لبخند از هم باز شد وخوشحال گفت:عزيز دلم به هوش اومدي؟
يادم آمد باعث وبانيه اين حال وروزم همين موجود خود خواه هست وبس..خشم مثل صاعقه به جانم زد وبا ته مانده ي توانم دستم را از زير دستش بيرون کشيدم حالت نگاهش نشان ميداد از حرکتم تعجب کرده..با جلو آمدن دکتر پارسا به ناچار عقب رفت مادر جون پشت سر دکتر ايستاده بود و با چشم هاي پر از شوقش زير لب خدا را شکر ميگفت..دکتر روبه من کرد وبا مهرباني گفت:دخترم ديدت که تار نيست؟مارو چطوري مي بيني؟
در حالي که مخاطب اصلي ام پارسا بود دکتر را مخاطب قرار دادم وگفتم:شما ومادر جون واون طور که بايد ببينم مي بينم ولي اوني که کنارتونه...
حرفم را ادامه ندادم وبا اخم نگاه گذرايي به روي پارسا انداختم..دکتر ومادر جون مسير نگاهم را دنبال کردند و وقتي به پارسا رسيدند پارسا کلافه وعصبي رو به من گفت:چطوري مي بيني منو؟
بدون اينکه نگاهش کنم با طعنه و عصبي گفتم:يه غول بي شاخ ودم
دکتر ومادر جون به خنده افتادند ولي پارسا دور از چشمشان ابرويي برايم تيز کرد ورو به دکتر گفت:من که گفتم مطمئن نيستم..لازمه که دوباره از سر خانمم عکس برداري بشه
بلافاصله با عصبانيت گفتم:دکتر خواهش ميکنم اين غول و از اينجا بندازينش بيرون حس ميکنم راه نفسمو گرفته
دکتر باخنده دستانش را بالا برد وگفت:منو عفو کنيد قصد جسارت ودخالت ندارم
بعد از اينکه دکتر وضعيتم را چک کرد و رفت پارسا با کمي فاصله از تختم به ديوار تکيه داد ومادر جون در حالي که بالاي سرم ايستاده بود نگاه بدي به رويش کرد وبعد به من گفت:دخترم بين شما دوتا اتفاقي افتاده؟
پارسا کنار مادر جون ظاهر شد وسريع گفت: نه چه اتفاقي؟!!!هانيه تو اين چند روزي که من نبودم فقط يه خورده عصبي شده که اونم طبيعيه الانم داره خودشو تخليه ميکنه
شده بودم مثل کوره ي آتش ..وقتش بود حقش را کف دستش بگذارم با حرص و جوش به مادر جون گفتم:اگه عصبي شدم کي عصبيم کرده؟!!!کي با مونا خانم پا شده رفته شيراز خوش گذروني؟!!کي دستشو روم بلند کرده؟!!
پارسا با چشم ودهني باز از تعجب فقط نگاهم ميکرد مادر جون نگاهش به روي او طوفاني شد وگفت:پارسا هانيه چي ميگه؟
حس ميکردم بين دو راهيه جواب دادن يا ندادن به مادر جون گير کرده..نگاه دلخورش را به روي چشمانم دوخت وگفت:هانيه ازت خواهش ميکنم تمومش کن ..اين طور که تو فکر ميکني نيست
مادر جون چادرش را روي سرش مرتب کرد و با کشيدن بازوي پارسا به او گفت:بيا بريم بيرون مشکل من وتو داخل بيمارستان حل نمي شه
سربلند به پارساي سر افکنده نگاه کردم..حرفي نزد وپشت سر مادر جون از کنارم فاصله گرفت..با رفتنشان تازه فرصت شد ياد خودم بيفتم..هيچ جاي بدنم جز شانه ي سمت چپم درد نمي کرد..قسمتي از لباسم کنار رفته بود و روي شانه ام باند وچسب کاري شده بود..همان لحظه خدا را به خاطر اينکه جايي از بدنم نشکسته شکر کردم وخوشحال بودم از اينکه اين بي احتياطي با زخم شدن شانه ام ختم به خير شده..نيم ساعتي ميشد که در اتاق تنها بودم که با آمدن مادر جون از تنهايي در آمدم..وقتي کنار تختم ايستاد به آرامي دستش را روي پيشاني ام کشيد وگفت:بهش گفته بودم اگه از گل نازک تر بهت بگه با من طرفه..الانم که داشتم باهاش صحبت ميکردم اينو بهش ياد آوري کردم اونم نه فقط با حرف بلکه با زدن دو تا کشيده ي محکم
با تعجب پرسيدم:واقعاً زدينش؟
_گفتي دستشو روت بلند کرده بود؟ چند بار؟
_يه بار
_من در اين باره با دوتا کشيده از خجالتش در اومدم ولي درباره ي مسافرتش با يه زني به اسم مونا ترجيح دادم به حرفاش گوش بدم تا اينکه واکنشي نشون بدم
_چرا؟؟
_چراشو ديگه بذار خودش بياد وبهت بگه
بعد خودش را از مقابلم کنار کشيد ومسير نگاهش را به سمت در تغيير داد..پارسا کنار در ايستاده بود ودست به سينه به چار چوبش تکيه داده بود..در تير رس نگاهش بودم..عمداً سرم را به طرف پنجره آن هم درست مخالف جهتش چرخاندم تا فکر نکند به اين زودي ها به طبل آشتي کوبيدم..مادر جون ديگر حرفي نزد واز اتاق بيرون رفت..با رفتنش پارسا در را پشت سرش بست وجلوتر آمد..لبه ي تخت نشست وکمي رووي صورتم خم شد..چند ثانيه اي به صورتم خيره شد و بعد به آرامي گونه ام را بوسيد..بلافاصله صورتم را با دستانم پوشاندم وگفتم:برو بيرون..اصلا مگه تو شيراز نبودي!!هنوز که يه هفته تموم نشده اينجا چي کار ميکني؟
با تمناي خاصي در لحن نگاهش گفت:دستاتو بردار دلم واسه چشمات تنگ شده مي خوام ببينمشون
چه احساسي از صدايش مي جوشيد..وقتي ديد حرف نمي زنم گفت:من شيراز نبودم..به جاي خودم يکي ديگه رو فرستادم توي اين چند روزم تو خونه ي خودمون بودم
يک مرتبه دستانم را از روي صورتم برداشتم وبا حيرت نگاهش کردم..غم در نگاهش موج ميزد انگشتانش را به آرامي زير چشمانم کشيد وگفت:چي کار کردي با اين چشما؟!!
نفس عميقي کشيدم وگفتم:يعني تو اينجا بودي؟توي خونمون؟؟پس چرا وانمود ميکردي با مونا رفتي شيراز..پارسا تو چه قدر ظالمي..چه مدالي به گردنت انداختن وقتي اين همه عذابم دادي؟
اين بار هم من بازنده شدم .چون چشم هاي من خيس شد ..چون من اشک ريختم..چشمم را بستم وسعي کردم آرام باشم لحظاتي که گذشت وقتي بازش کردم نگاهم در نگاه خيسش گره خورد..اشتباه نديده بودم..قطره ي اشکي از گوشه ي چشمش چکيد واز روي نوک بيني اش سرازير شد..لب هايش را از هم باز کرد و با صداي گرفته اي گفت:بهت قول ميدم ديگه نذارم چشمات خيس بشه
دستم را گرفت وبا لبش تماس داد..بعد از اينکه چند بار به آرامي بوسه هاي گرمش را به دستم زد گفت:من و تو به اين دوري احتياج داشتيم تا قدر کنار هم بودن وبدونيم..توي اين چند روز فهميدم حتي يه لحظم طاقت دوريتو ندارم..پنج روز خودمو تو خونه حبس کردم مي خواستم بدونم بدون تو لحظه هام چطوري ميگذره..توي اين چند روز فهميدم اگه جهنمم بودم اين قدر بهم بد نمي گذشت که تو روزاي بي تو بودن گذشت..اون روز صبح که مادر جون بهم زنگ زد وگفت دلت برام تنگ شده و داشت گوشي رو ميداد تا باهم حرف بزنيم داشتم از خوشحالي پس مي افتادم
مقاومت در برابر حرف هاي بي ريا وزلالش غير ممکن بود چطور مي توانستم احساس نابش ونگاه عاشقش را نديد بگيرم..ميان بغض وهاله ي اشکي که در چشمم نشسته بود به روي نگاه عاشقش لبخند زدم..تنها ذره اي بروز احساس از طرف پارسا براي به دست آوردن دلم کافي بود چه برسد به حالا که مقابلم سراپا احساس نشسته بود

دیگر قسمت های رمان
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
درباره ما
دانلود جدیدترین و بهترین رمان های عاشقانه ، اجتماعی ، ترسناک و ... برای تمام گوشی های موبایل و حتی ارائه آنها به صورت پی دی اف برای کامپیوتر
حمایت از ما
برای حمایت از رمان فا کد بنر های زیر را در وبلاگ خود قرار دهید

رمان فا ، بهترین سایت رمان فارسی

وبلاگ-کد لوگو و بنر

رمان فا ، بهترین سایت رمان فارسی

وبلاگ-کد لوگو و بنر
تبادل لینک با ما
http://rozup.ir/view/1741003/WWW.BEST-LINKS.IR_.gif http://rozup.ir/view/1741004/link.soltanweb.gif
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • رویایی دوباره
 • خرید اینترنتی
 • شعرانه
 • تبادل لینک با کلیه وبلاگ ها: در صورتی که برای تبادل لینک تمایل دارید از بخش نظرات اطلاع رسانی کنید.
  آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1605
 • کل نظرات : 914
 • افراد آنلاین : 30
 • تعداد اعضا : 454
 • آی پی امروز : 655
 • آی پی دیروز : 988
 • بازدید امروز : 2,272
 • باردید دیروز : 3,406
 • گوگل امروز : 548
 • گوگل دیروز : 766
 • بازدید هفته : 17,179
 • بازدید ماه : 104,702
 • بازدید سال : 398,429
 • بازدید کلی : 12,263,518