close
تبلیغات در اینترنت
رمان منی دیگر قسمت یازدهم
loading...

رمان فا

ساعت نزدیک های سه و نیم بود. نیم ساعتی بود که میز رو چیده بودم. بهزاد نیومده بود و اصرار من برای غذا خوردن سینا فایده ای نداشت. تو آشپزخونه نشسته بودم و بی هدف تو گذشته ها سیر می کردم. هر چقدر زیر و روش می کردم که شاید بشه از توش یه خاطره ی خوب کشید بیرون، یه چیزی که بشه لبخندی گوشه ی…

رمان منی دیگر قسمت یازدهم

مرتضی سلیم خانیان بازدید : 2185 چهارشنبه 16 بهمن 1392 : 0:8 نظرات ()

ساعت نزدیک های سه و نیم بود. نیم ساعتی بود که میز رو چیده بودم. بهزاد نیومده بود و اصرار من برای غذا خوردن سینا فایده ای نداشت. تو آشپزخونه نشسته بودم و بی هدف تو گذشته ها سیر می کردم. هر چقدر زیر و روش می کردم که شاید بشه از توش یه خاطره ی خوب کشید بیرون، یه چیزی که بشه لبخندی گوشه ی لبت کاشت، به بن بست می رسیدم. یعنی می شد تو این خونه یه خاطره ی خوب برام رقم بخوره؟ شکمم مالش می رفت. بوی ماکارونی اشتهام رو تقویت می کرد و من با حسرت و حریصانه به قابلمه ی روی سماور چشم دوخته بودم..............................................

اصلاً چرا باید منتظر بهزاد بمونم؟ مگه من با اون غذا می خورم که بخواد بهش مزه بده یا نه! پوفی کشیدم و سرم رو روی دستهای قلاب شده ام روی میز گذاشتم. تلفن زنگ خورد. ضعف داشتم و به همین خاطر دوست داشتم ساعتها تو همین حالت باقی بمونم. به زنگ سوم رسید ولی خبری از سینا نبود. متعجب توی هال چشم گردوندم و وقتی سینا رو پیدا نکردم خودم رو رسوندم به تلفن.
ــ بله.
ــ سینا کجاست که تو جواب دادی؟
بهزاد بود. اخم نشسته رو صورتشو، می شد از پشت اینهمه مدار هم دید.
ــ دستشوییه.
ــ بهش بگو برای نهار منتظرم نمونه. تکالیفی هم گفتم تا شب انجام بده.
همین. بدون خداحافظی گوشی رو کوبید. چقدر طلبکار!
به گوشی توی دستم خیره شدم و فکر کردم که اگه بخوام از اینجا برم کجا رو دارم؟ کاش می گفت منتظرم نمونید. چرا گفت به سینا بگو؟ چرا برام لباس خرید؟ اونم اون لباسارو؟ برق نشسته ی تو چشماش چی؟
احساس سر بار بودن بود که اذیتم می کرد.احساس وجود اضافی بودن که فکر می کردند به زور وارد زندگیت شده. اگه برم، اگه می تونستم که برم...
***
ده روز بعد
اوضاع زندگی جدیدم تغییری نکرده بود. روزها پشت سر هم تکرار می شد. امتحانات از راه رسیده بود. سینا بیشتر درس می خوند و من گاهی شک می کردم که این پسرک ده ساله فقط یه بچه دبستانی باشه! شبها که بهزاد می اومد صدای درس پرسیدناش و هر از گاهی صدای بلند شده اش سر سینایی که این جور مواقع سکوت می کرد تا ساعتها تا پشت در اتاقم می اومد و من چه حریصانه گوش می دادم به صحبتهاشون که مبادا کلمه ای رو از دست ندم. شاید از فشار تنهایی بود. شاید هم حس غریبی وادارم می کرد بیشتر و بیشتر از زندگی این دو برادر که نسبتشون بیشتر به پدر و پسری شبیه بود تا برادری، سر در بیارم. تو این مدت روزهایی بود که بهزاد آروم بود و کاری به کارم نداشت ولی روزهایی هم بود که از همون صبحش از دنده ی چپ بلند می شد و دلم رو تا بی نهایت می سوزوند. ایراد می گرفت، سرکوفت می زد و بازخواست می کرد. و وقتی کاسه ی صبرم لبریز می شد و چشمهام رو بارونی می کرد، بیشتر به این نتیجه می رسیدم که ای کاش راهی بود که راه ما دوتا رو از هم جدا می کرد. گاهی به طلاق فکر می کردم ولی هنوز جرأت مطرح کردنش رو نداشتم. یعنی بهزاد چه تصمیمی برای آینده اش داشت؟ می خواست به این سبک زندگی ادامه بده؟ یعنی من همچنان زن قانونیش باشم با اینکه به شدت از دیدن و حضور من عصبی می شد؟ واقعاً چه تصمیمی داشت؟
مزاحم تلفنی که دیگه جزئی از روزمره گیهام شده بود همچنان به تماسهاش ادامه می داد و هر روز بیشتر از روز قبلش نگرانتر می شدم. و تقریباً یقین پیدا کرده بودم که این شخص نمی تونه بهزاد باشه. و بارها خدا رو شکر کرده بودم که مواقع حضور بهزاد سر و کله ی تماسهای سر وقتش پیدا نمی شه. خبری از بیتا نبود البته تماس گرفته بود و فقط با سینا صحبت کرده بود. ولی شوهرش برای بار دوم تماس گرفته بود و اوضاع و احوالم رو جویا شده بود.
برای سینا خاگینه درست کرده بودم و منتظر توی آشپزخونه نشستم. پنج دقیقه ای دیر کرده بود. کمی نگران شده بودم ولی خب پنج دقیقه چیزی نبود که نگرانی زیادی داشته باشه. بی حوصله رفتم حیاط که نگاهم به ساعت نباشه. صبح که بیدار شده بودم موهام رو به سبک مامان از وسط جدا کرده و بافته بودمشون. بدون حجاب گشتن پیش بهزاد برام عادی شده بود. خودم رو تو آینه که دید زده بودم شبیه دختر بچه های تخس و شیطون دبستانی به نظر رسیده بودم. هر چند غم خونه کرده تو چشمام رو هر غریبه ای حتی از دور می تونست تشخیص بده. حیاط رو بالا و پایین کردم و گوشهام رو تیز کردم برای شنیدن چرخش کلید توی قفل در. ولی مثل اینکه خبری از سینا نبود. نگرانتر شدم و برای چک کردن ساعت داخل هال رفتم و با دیدن عقربه های ساعت روی یک و نیم موج عظیم نگرانی و استرس به قلب و ذهنم چنگ زد. هال رو گز کردم و فکر کردم که چکار می تونم بکنم؟ من که اصلاً اسم مدرسه اش رو هم نمی دونستم. شاید کلاس تقویتی براشون گذاشتن. دوباره برگشتم حیاط و روی پله ها نشستم. با استرس پوست لبم رو می کندم و به احتمالات فکر می کردم.
برای بار هزارم چشمم چرخید روی عقربه های ساعت. ساعت دو شده بود و از سینا خبری نبود. نکنه تصادف کرده؟ نکنه دزدیدنش؟... حجمی از درد به سلول های مغزم راه باز کرد. سریع پریدم سمت تلفن و شماره ها رو زیر رو کردم. باید شماره ای از بهزاد باشه. باید خبرش کنم. اگه اتفاقی براش افتاده باشه چی؟


دفتر تلفن رو ورق زدم به غیر از چند اسم آشنا بقیه رو نمی شناختم. آخر برگه درشت و با خط کتابی سینا نوشته بود بابا بهزاد. سریع و بدون هیچ ذهنیتی که این شماره ی مربوط به شرکته یا کجا! شماره رو گرفتم. دو بوق نخورده صدای ظریف خانم کم سنی توی گوشی پیچید:
ــ شرکت... بفرمایید.
ــ سلام. می تونم با آقای فرجام صحبت کنم؟
ــ آقای فرجام الان جلسه هستند نمی تونند صحبت کنند. فامیلیتون رو بفرمایید بهشون بعد از جلسه اطلاع میدم.
ــ خانم من کارم ضروریه باید همین الان باهاشون صحبت کنم.
ــ گفتم که بعد از جلسه امکانش هست. دستور اکید آقای فرجامه.
درمانده شدم. چطور واردارش کنم؟ چشمام رو بستم و بی هوا گفتم:
ــ بفرمایید همسرشون تماس گرفته.
بادش خالی شد انگار. مردد با صدای آرومی گفت:
ــ بله. چند لحظه گوشی.
پاهام رو عصبی تکون دادم. کاش نمی گفتی خانمش. می گفتی مددی. چه ایرادی داشت؟ آخه اونجوری وصل نمی کرد. می گفت بعداً تماس بگیر.
صدای عصبی و متعجب بهزاد توی گوشی پیچید:
ــ الو. برای چی اینجا زنگ زدی؟
زبون خشک شده ام رو به حرکت در آوردم.
ــ سلام. من نمی خواستم...
نفسم رو بیرون فرستادم و سریع گفتم:
ــ سینا هنوز نیومده. شما خبر دارید کجاست من نگران...
استرسم بهش منتقل شد و صداش بالا رفت:
ــ یعنی چی نیومده؟ ساعت دو رو هم گذشته. نیومده؟
ــ من گفتم شاید شما بدونید برای همین...
ــ الان میام.
گوشی قطع شد. پس واقعاً اتفاقی افتاده. بهزاد هم بی خبر بود. یعنی چش شده؟ چشمهای درشت و معصوم سینا جلوی چشمهام رژه رفتند. لبخند های موج مثبتیش.
روی مبل نشستم. تکه ای از موهام رو به دست گرفتم و به تکون های پاندول خیره شدم. چقدر بی قرار بود! کجایی سینا؟
به یک ربع نرسیده بود که در حیاط باز شد. پریدم سمت پنجره. بهزاد بود که پله ها رو دو تا یکی کرد و آشفته وارد هال شد. سراسیمه جلو رفتم و گفتم:
ــ پیداش نکردین؟
بی توجه چشمی چرخوند و با عجله سمت تلفن رفت.
شماره ای گرفت و خیره به بافت سرم منتظر شد. انگار کسی جوابگو نبود که قطع کرد و دکمه ی تکرار رو زد.
باز هم چند بوق. نزدیکش شدم. با استرس نگاه خیره اش رو جواب دادم.
نگاهش رو گرفت و داد کشید:
ــ چرا کسی این تلفن رو جواب نمیده. می دونید چند بار تماس گرفتم.
ــ من فرجام هستم. ولیِ سینا فرجام. سینا هنوز نیومده. از بابای مدرسه سوال کنید که امروز حواسش بوده که سوار سرویس شده یا نه؟
.....
ــ یعنی چی فکر نمی کنید یادش باشه. پس اینهمه شهریه می گیرید واسه ی چی؟ نباید بدونید شاگردتون سوار سرویسش شده یا نه؟
...
انگشتای دستش رو فرو کرد لای موهاش و با خشونت حرکتشون داد.
ــ باشه من پنج دقیقه دیگه تماس می گیرم.
گوشی رو گذاشت و به دنبال شماره دفترچه رو ورق زد. انگار تازه یاد چیزی افتادکه به سمتم براق شد:
ــ یک ساعت تأخیر کرده اونوقت تو الان بهم گفتی؟
عقب گرد کردم. آب دهنم رو قورت دادم و با لکنت از صورت سرخ شده اش گفتم:
ــ من فکر کردم شاید شما بدونید برای همین ....
فریادش فشار پایینم رو پایین تر آورد:
ــ تو بی خود فکر کردی.
دوباره دفترچه تلفن رو ورق زد. انگار حواسش زیادی پرت بود. چون اصلاً چیزی رو نمی خوند و بی دقت به صفحه ی بعدی می رفت. با صدای بسته شدن در حیاط هر دو نگاهی به هم انداختیم. لحظه ای چشم هاش رو به نشانه ی اسودگی روی هم گذاشت و قبل از اینکه به خودم بجنبم خودش رو تا جلوی در ورودی رسوند.
از پشت پنجره صورت رنگ پریده ی سینا مشخص بود. قدمهای کوتاهش نشون از ترسش داشت. بهزاد دست به سینه منتظر ایستاده بود. سینه اش از نفس کشیدن های های عصبی اش با قدرت بالا و پایین می شد.
بی حرف از جلوی در کنار رفت و وقتی سینا وارد شد درو پشت سرش بست. با آرامش عجیبی پرسید:
ــ کجا بودی تا حالا؟
سینا نگاه ترسیده ای به منی که کمتر از اون نترسیده بودم انداخت و سرش رو پایین گرفت. صدای فریاد بهزاد بدنم رو به لرزه در آورد:
ــ کری؟ میگم کجا بودی؟
قطره اشکی از چشماش راه باز کرد. کیفش توی دستش بود و همچنان سکوت کرده بود. بهزاد قدم مطمئنی به سمتش برداشت و کشیده ی محکمی حواله ی صورتش کرد. قلبم مچاله شد. چشمهام رو بستم.
ــ حرف نمی زنی؟ الان معلوم میشه که کجا بودی. سر خود شدی واسه من؟
دستش رو محکم کشید و بدون هیچ مقاومتی از طرف سینا بردش توی اتاق خودش.
در که بسته شد شنیدم که داشت کتکش می زد. صداهای گریه ی سینا و ببخشید گفتناش توی سرم می پیچید و انگار که خودم دارم درد می کشم مچاله شدم گوشه ی هال و پا به پای گریه هاش اشک ریختم. کاش می شد که گوش ها رو بست. چرا نگفتی کجا بودی؟


تموم شد. چقدر طول کشید؟ کاش انقدر معصومانه گریه نمی کرد و قلبم رو تکه تکه نمی کرد. چند دقیقه بیشتر طول نکشیده بود و من هزار بار آرزو کردم کاش من جای سینا بودم. منی که عادت داشتم به این درد کشیدنها. گریه ی پسرکی که چند روز بیشتر نبود باهاش آشنا شده بدم بدجور دلم رو سوزونده بود.
صداها کمتر شده بود و گاهی فقط صدای هق هقش بلند می شد. صدایی از بهزاد شنیده نمی شد. در اتاق باز شد و بهزاد نزار و آشفته تر از قبل بیرون اومد و قبل از اینکه درو پشت سرش ببنده نیم چرخ زد و خطاب به سینا با صدای کمی آرومتر از چند دقیقه پیش گفت:
ــ تا شب همین جا می مونی. وقتی اومدم همه چیز رو مو به مو تعریف می کنی.
و درو پشت سرش قفل کرد. خودم رو جمع و جور کردم و با عصبانیت خیره شدم به بهزاد و صورت سرخ شده اش. شبیه آدمی شده بود که چند شبانه روز نخوابیده باشه. انگار متوجه نگاه خیره ام شد که با تعجب و پر سوال نگاهم کرد.
ــ چیه؟
ترس رو کنار گذاشتم. خودم رو کنار گذاشتم.
ــ اون فقط یه بچه است. چرا ازش دلیلش رو نپرسیدی؟
نگاهش متعجب تر شد. تای ابروش بالا رفت و با پرخاش گفت:
ــ تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن. اصلاً اینجا چه غلطی می کنی مگه نگفتم جلوی چشمم نباش؟
چشمهای گرد شده و عصبیش رو بی خیال شدم و با صدای آرومی که سینا نشنوه گفتم:
ــ فقط همینو بلدی؟ که به ضعیفتر از خودت زور بگی؟
دو قدم بلندش کافی بود برای فاصله ی کممون.
می لرزیدم. نه از سر ترس. عصبی بودم. اون فقط ده سالشه. اون یه بچه است. چطور دلش اومد؟
مچ دستام رو گرفت و کوبیدم به دیوار. سرش رو جلوتر آورد.
ــ سر به سرم نزار. الان بد جوری قاطیم. از این به بعد هم بیخود می کنی تو کار منو و سینا دخالت کنی. فهمیدی؟
جوابی ندادم. هر دو چشم تو چشم زل زده بودیم به همدیگه. سفیدی چشماش با رگه های قرمزی که اخطار می دادند با دم شیر بازی نکن، ترسناک شده بود.
چشماش توی اعضای صورتم چرخید و دوباره تو جنگل چشمام ثابت شد.
مچ دستام رو بیشتر فشار داد و تقریباً تنه اش رو چسبوند بهم.
ــ واسه چی گفتی که زنمی؟ هان؟ نکنه برای خودت خیال بافی کردی؟ می دونی کی هستی؟ می دونی بابات چکاره است و خودتو زن من معرفی می کنی؟
اشک پشت کاسه ی چشمام سایه انداخت. چرا تحقیر می کرد؟ با خشم به اشکام اجازه ندادم خودسر جاری بشند. با نفرت چشمام بستم و گفتم:
ــ نگران بودم. اون زنه می گفت که جلسه ای. گفت بعداً تماس بگیرم. مجبور شدم. نگران سینا بودم.
شعله های تنفر، اشک جمع شده بی قرار چشمهام رو خشک کرد. وقتی مطمئن شدم اشکی جاری نمی شه، چشمام رو باز کردم و به عمق قهوه ای چشماش نفوذ کردم و گفتم:
ــ من هیچ خیال بافی در مورد "تو" نمی کنم.
تو رو غلیظ ادا کردم. از اعماق وجودم، تمام حسهای بدی که از گریه های سینا، از زورگویی هاش، تو وجودم تلنبار شده بود رو مچاله کردم و پاشیدم توی جمله ی آخرم.
فشار دستاش کمتر شد. چشماش دیگه عمیق نبود. سنگ بود. غیر قابل نفوذ. دستام رو با ضرب ولشون کرد و بی هیچ حرف دیگه ای کتش رو برداشت و در ورودی رو پشت سرش کوبید.
با رفتنش تازه به خودم اومدم. پاهام سست شدند و همون جا پشت به دیوار سر خوردم. مریم، تو بودی که تو چشماش زل زدی و گفتی که هیچ اهمیتی برام نداری؟ این بهزاد بود حواست هست؟
حواسم رفت پی سینا. بهزاد و استرس چسبیده به اسمش رو فراموش کردم و سریع خودم رو پشت در بسته اتاق سینا رسوندم. تقه ای به در زدم و آروم پرسیدم:
ــ سینا؛ خوبی؟
جوابی نداد. صدای بالا کشیدن بینیش رو می شد شنید.
ــ جوابم رو نمیدی؟ فقط بگو خوبی یا نه. سینا؟
صدای آروم و بغض دارش گفت که:
ــ خوبم.
ــ آخه کجا رفته بودی عزیز دلم؟ می دونی چقدر نگرانت شدیم.
باز هم سکوت. چند بار دستم رفت که قفل درو باز کنم ولی پشیمون شدم. شاید درست نبود. ترجیح می دادم خودشون مشکلشون رو حل کنند. باز هم تلاش کردم.
ــ چیزی نمی گی؟ از منم ناراحتی؟
ــ من از هیچ کس ناراحت نیستم حتی بابا بهزاد.
جمله اش که تموم شد دوباره هق زد. کنار در نشستم. چرا تحمل گریه های این بچه رو نداشتم؟
با صدای بغض داری گفتم:
ــ برات غذا بیارم؟ ماکارونی درست کردم.
با گریه جواب داد:
ــ بابا بهزاد گفته بیرون نیام. نمی خورم. می خوام بخوابم.
گریه اش شدید تر شد.
ــ اونا بهم گفتند که بچه ننه ای. من نمی خوام بچه ننه باشم.
گوشام تیز شد.
ــ کیا؟ کی جرأت کرده بهت بگه بچه ننه؟
باز هم صدای گریه.
ــ سینا می تونی باهام حرف بزنی. مگه با هم دوست نبودیم؟
جوابی نداد. ناامید ادامه دادم:
ــ هر وقت خواستی حرف بزنی من به حرفات گوش میدم. باشه؟ کافیه صدام کنی من اینجا پشت در نشستم.
ــ باشه.
نیم ساعتی تو همون وضعیت نشستم. انگار خوابیده بود چون هیچ صدایی از پشت در نمی اومد.


توی آینه که خودم رو دیدم به دخترک تخس با چشمها و دماغ قرمز لبخند زدم. دخترک امروز حرفش رو زده بود. امروز راضی تر بود. احساس می کرد از اونی که هست کمتر ضعیف نشون میده. هر چند چشماش گریه کرده بود. هر چند قرمزی نوک دماغش زیاد هم راضی کننده نبود. اما امروز نترسیده بود. نه که اصلاً. ترسیده بود. لرز گرفته بود. ولی نه به خاطر عامل ترسهای اخیرش. امروز خواهری کرده بود. دلسوزی کرده بود و به خاطر همین دلسوزی تحقیر شده بود. امروز راضی بود. از دخترک تخس زل زده به موهای بافته شده اش راضی بود.
عصر شده بود و هنوز سینا از اتاقش جم نخورده بود. حتی به بهانه ی دستشویی هم از اتاق بیرون نیومده بود. غذا نخورده بود. گفته بود تا بابا بهزادش نگه بیرون نمیاد. یعنی حتی یک در صد هم به خاطر رفتاری که باهاش شده بود ناراحت نبود!؟ یعنی انقدر خودش رو مستحق می دونست!؟ مگه چکار کردی سینا؟
نزدیکیهای شش بود. سینا و خنده هاش نبود و من بی حوصله تر از هر روز کنج مبل کز کرده و از اینکه مبادا سینا دلش بخواد، تلویزیون رو روشن نکرده بودم. در حیاط باز شد. با صدای ماشین بهزاد که داخل پارک می شد برای بار دوم ساعت رو چک کردم. هنوز شش بود. چقدر زود!
دوست نداشتم باهاش رو به رو بشم. خودش گفته بود. گفته بود خیال بافی می کنم. برای بهزادی که نقشش توی زندگیم مشخص نبود، دلیلی برای خیال بافی بود؟ نبود.
به اتاقم پناه بردم. لحظه های یکی شدن این خانواده من تنها بودم. با در و دیوار این اتاق خو گرفته بودم و ساعتها از پشت پنجره به حیاط زل می زدم.
در ورودی باز و صدای قدم های بهزاد با سکوت نه چندان معمول خونه عجین شد. قدم ها نزدیکتر شدند و در اتاق طبق معمول با ضرب باز شد.
آروم و با اخم، بدون هیچ حرف اضافه ای گفت:
ــ غذا رو آماده کن.
چقدر کلافه! عصبی نبود. به روال هر روز چشمهاش دنبال بهونه نبود. به خاطر سینا؟ اینکه حتی اجازه ی توضیح نداده بود و پسرک رو کوبیده بود.
روی مبل خم شده و صورتش رو با دو دستش پوشونده بود. زیر ماکارونی ظهرو که دست نخورده گوشه ی اجاق لم داده بود، روشن کردم و با حسرت به ماهیتابه ی خاگینه که دیگه قابل خوردن نبود، نگاهی انداختم. امروز صبح که بیدار شده بودم، تصمیم داشتم همه چیز متفاوت باشه. امروز متفاوت بود عجیب هم متفاوت بود. یادم باشه هیچ وقت به تفاوت فکر نکنم! با خودم فکر کردم که شاید هیچ وقت تلخی این روز رو نتونم فراموش کنم. چقدر طول می کشه تا صورت ترسیده و معصوم امروز سینا از ذهنم پاک بشه؟
میز رو چیدم و دیدم که بهزاد با قیاقه ی کلافه تر از چند دقیقه پیشش به سمت اطاق سینا رفت. پشت در چند لحظه ای مکث کرد. دستی به صورتش کشید نفسش رو با قدرت بیرون فرستاد و قفل درو باز کرد.
با لحنی که غریب بود گفت:
ــ بیا بیرون.
این صدای بهزاد بود!؟ چقدر غم داشت.
کنار ایستاد و منتظر خروج سینا در رو تا انتها باز نگه داشت. اخم صورتش امروز برای سینا بود. مختص سینا.
سینا سر به زیر بیرون اومد. سنگرش رو ترک کرد و نگاه منتظرم رو که هلاک نیمچه نگاه دزدکیش بود، بی جواب گذاشت. بهزاد هدایتش کرد سمت دستشویی. بی حرف. انگار قبلاً هم این موقعیت رو تجربه کرده بودند. قانون نانوشته بود انگار. صورتش از گریه ای که کرده بود پر بود از لک های کمی تیره تر از پوست سفیدش. که بعضی ها ممتد بود و بعضی ها همون جا زیر چال چشمهاش خشک شده بود.
میز رو چیدم و لیستی که امروز نوشته بودم رو روی اپن گذاشتم. کاش این یک قلم مسواک رو نمی نوشتم.
با ورودشون به آشپزخونه زیر گاز رو خاموش کردم. دیس رو برداشتم و مشغول کشیدن غذا شدم. دو انسان بالغ و یک نیمه بالغ توی آشپزخونه حضور داشتند و هر کدوم به دلایلی متفاوتر از بقیه روزه ی سکوت اختیار کرده بودند. سینا انگار زیادی معذب بود. غذا می کشیدم ولی حواسم شش دنگ پی اش بود. خواست لب باز کنه. شاید می خواست توضیح بده. ولی بهزاد مانعش شد و با گفتن سه کلمه ی "بعد از شام" مهر تأییدی زد بر ادامه ی سکوت نامطلوب آشپزخونه.
آرزو کردم کاش یه امشب رو می تونستم پیش سینا باشم. کاش می تونستم چشم تو چشم به دلایلش گوش بدم نه از پشت در بسته و با گوش های تیز کرده که شاید امروز سینا زیاد هم بلند صحبت نمی کرد.
چاره ای نبود. راهی اتاقم شدم و سکوت آشپزخونه رو مسکوت تر کردم.
بیست دقیقه ای گذشت. بهزاد از تو هال صدام کرد و دستور جمع کردن میز رو داد. اینبار غر نزدم. گفتم که امروز متفاوت بود.
رو به روی هم نشسته بودند. سینا همچنان سر به زیر و بهزاد همچنان با اخم. فکر کردم قطعاً امشب سینا از گردن درد نمی تونه بخوابه.
ــ خب می شنوم.
بهزاد بود که توضیح می خواست.
سعی کردم با کمترین صدای ممکن کارام رو بکنم.
ــ علیرضا گفت که بریم کافی نت گیم بازی کنیم.
ــ خب؟
کمی جا به جا شد و نیم نگاهی به آشپزخونه انداخت نگاه منتظرم رو ندید و دوباره سر به زیر شد.
ــ من گفتم نمیام. دیرم میشه. میلاد بهم خندید. گفت تو همیشه ترسویی. چیزی نمیشه که زود برمی گردیم. گفتم بابام نگرانم میشه. علیرضا هم بهم خندید. گفت چقد بچه ننه ای سینا. ما دوست نداریم با ترسو ها دوست باشیم. مجبور شدم. فکر نمی کردم انقدر طول بکشه.
مردد و آهسته تر ادامه داد:
ــ تو برام آتاری نخریدی.
بهزاد بلند شد
و درست رو به روی سینا ایستاد.
سینا ترسید و پاهاش رو توی شکمش جمع کرد.
خم شد و خودش رو هم قدش کرد.
ــ نگفتی من نگران می شم؟ بهت نگفتم که بی اجازه هیچ کاری نکن؟ هان؟ اصلاً فکر کردی؟
دوباره گریه کرد. اشک های درشتش آروم و بی صدا قل خوردند تو پهنای صورتش.
ــ نمی خواستم بهم بگند بچه ننه. اونا مسخره ام می کنند.
ــ مسخره کردن اونا برات مهمه یا حرف من؟ برای چی مسخره ات می کنند؟ چون حرف بزرگترت رو گوش میدی؟ چون می خوای مودب باشی؟ اینا مسخره کردن داره؟ یعنی هر کی هر چیزی گفت باید گوش بدی؟ چون نمی خوای مسخره شی؟ این بود اونهمه می گفتی می خوام مرد بزرگی بشم. فکر می کنی اگه به فکرهای دیگران در موردت اهمیت بدی می تونی مرد بزرگی بشی؟ هان؟
کامل جلوش زانو زده بود. دستش رو دراز کرد و اشکای صورتش رو گرفت.
ــ می دونی هزار بار مردم زنده شدم تا تو اومدی خونه؟
هر دو سکوت کردند. بهزاد ادامه داد:
ــ نمی خواستم بزنمت. ولی عصبی بودم. به نظرم برات لازم بود. ایندفعه چون بار اولت بود، چون مطمئنم که دیگه تکرارش نمی کنی می بخشمت. ازت می خوام قول بدی، قول بدی که دیگه به حرف دیگران اهمیت ندی. قول میدی؟
انگار منتظر همین حرف بود. خودش رو پرت کرد تو آغوش برادرش و صدای گریه کردنش بلند شد. اینبار آروم نبود. از ته دل بود. گریه می کرد و تکرار می کرد که قول میده. تکرار می کرد که بابا بهزادش ببخشدش. که نگرانش کرده بود. که حرف هم کلاسی هاش براش مهم شده بود. چقدر آغوش بهزاد براش امن بود.
حسرت چنگ کشید. خنجر زد. حسرت نداشتن برادر. نداشتن پدر. نداشتن کسی که بتونم برای یک بار هم شده به آغوش امنش پناه ببرم. مگه آغوش مامان نبود؟ بود. آغوش مامان پر محبت بود. تسلی بخش بود. اما امن نبود. آغوش امن از زن درد کشیده ناممکن بود. اشک ریختم. غبطه خوردم. خوش به حال سینا. خوش به حال بهزاد. خوش به حال همه ی اوناییکه تکیه گاه دارند و خوشا به حال اونایی که تکیه گاهند.


دو روز گذشت. فردای اون روز، سینا هنوز از لاک ناراحت و تا حدی خجالت زده اش بیرون نیومده بود. بهزاد کمی باهاش سر سنگین بود و به قول سینا طول می کشید تا کامل آشتی کنه. ولی روز بعدش اوضاع برگشت به روال قبل. بهزاد مشغول شرکتش شد و سینا مشغول درساش. من هم مشغول روزمرگی هام. روزها تکرار می شد بدون کوچکترین بهبودی، کوچکترین تغییری و من همچنان مشغول افکارم بود که بالاخره کی تلکیفم روشن میشه! احساس مهمونی رو داشتم که همین روزا صاحب خونه از دستش عاصی میشه و حرمت مهمونش رو زیر پا می زاره. بهزاد میزبان خوبی نبود. از بهزاد به جز اخم و دستور چیزی نصیبم نشده بود. ولی دل بسته بودم به این خونه. به سینا، به آرامشش و به حس امنیتش. شاید اگه تکیه گاهی داشتم...
صبح با عجله کردنهای بهزاد هر دو راهی شدند. کار زیادی برای انجام دادن نداشتم. دستی به خونه کشیدم و تصمیم گرفتم امروز بیشتر بخوابم. دیشب باز هم کابوس دیده و تا دم دم های صبح بیداری کشیده بودم. یعنی الان بابا چکار می کرد؟ فکر نکنم هنوز پولی که از هومن گرفته تموم شده باشه. محتاط تر از این حرفاست. با یادآوری چهره بابا توی کلانتری و دروغهای که پشت سر هم ردیف کرده بود داغ شدم. اگه بهزاد بگه برو؟ بألاخره چی میشه؟ کاش بتونم باهاش صحبت کنم.
زیر ملحفه ی سفیدم خزیدم و بالشم رو به عادت همیشگی بغل کردم. چیزی نگذشت که چشمام بسته شد.
با صدای تلفن چشمام نصفه و نیمه باز شد. حرصی توی جام نشستم. اگه گذاشتند. حدس می زدم ساعت ده صبح کی می تونه باشه. مزاحم همیشگی. کار هر روزش شده بود. آخه چه نفعی داشت براش؟! گوشی رو برداشتم و با گفتن اولین جمله ی عزیزمش گوشیو روی دستگاه کوبیدم. همون جا روی صندلی نشستم. دیگه دستم اومده بود. پنج دقیقه بعد دوباره تماس می گرفت. و دوباره گوشی تلفنی که بدون جواب از طرف من رو دستگاه کوبیده می شد. پوفی کشیدم و خمار از خواب زمزمه کردم: "مردک جلف".
شاید بهتر بود به بهزاد می گفتم. بهزاد؟ اصلاً مگه می شد باهاش صحبتم کرد! اعتراف کردم که اصلاً توان مقابله با گوشه و کنایه هاش رو نداشتم. البته اگه فقط به گوشه و کنایه اکتفا می کرد. زنگ دوم طبق پیشبینیم خورد و طبق روال هر روز تماس از طرف من قطع شد.
خواب کامل از سرم پریده بود. فکر کردم که نهار چی درست کنم. و به این نتیجه رسیدم که قورمه سبزی گزینه ی خوبیه. راهی آشپزخونه شدم. دستم که رفت در فریزر رو باز کنم، زنگ حیاط زده شد. گوشام رو تیزتر کردم که شاید اشتباهی شنیدم. ولی نه کسی پشت در بود. با عجله دنبال شالم تا اتاق دویدم. یعنی کی می تونه باشه؟ اولین بار بود که زنگ خونه رو اونم این موقع صبح می زدند. شالم رو سرم کردم و پله ها رو دو تا یکی پایین رفتم. درو که باز کردم با دیدن کسی که پشت در بود چند ثانیه ای بی حرکت به صورتش خیره شدم. به زبونم حرکتی دادم و با گفتن سلام از جلوی در کنار رفتم.
بیتا بود که با عینک آفتابی دست به سینه و با حالت خاصی از تعجب و بی خیالی بهم زل زده و منتظر بود که تعارفش کنم.
با گفتن "بفرمایید" داخل شد و انتظارم رو برای جواب سلام بیهوده گذاشت. این خواهر و برادر همیشه شمشیرو از رو می بندند و بعد آماده گفتمان می شند. این همون نتیجه ای بود که هر بار با رفتارهای نه چندان لطیف بهزاد توی ذهنم جولان می داد.
عینکش رو برداشت. چه شخصیت نفوذ ناپذیری ساخته بود همین عینک! حالا که برداشته بود می شد لطافت زن بودن رو توی چشماش دید و کمی آرومتر شد.
چشم گردوند تو حیاط و وقتی چشماش روی شال سرم متوقف شد، پرسید:
ـ تنهایی؟
با گفتن "بله تنهام" سری تکون داد و دوباره گفت:
ــ می تونیم باهام صحبت کنیم؟
آروم بله ای گفتم و برای بار دوم تعارف کردم که بفرمایید داخل.
پشت سرش وارد خونه شدم و با استرس چشم گردوندم به گوشه گوشه ی هال. نه مرتب بود.
روی یکی از مبلها نشست و وقتی راهمو سمت آشپزخونه کج کردم که وسایل پذیرایی رو آماده کنم خیلی جدی گفت:
ــ برای پذیرایی شدن نیومدم. بیا بشین.
مطیع مبل رو به رویش رو انتخاب و شالم رو از سرم باز کردم. چرا زل زده بود؟ حرفت رو بزن دیگه.
ــ مثل اینکه زیاد هم بهت بد نمی گذره!
متعجب سرم رو بلند کردم و قبل از اینکه بتونم جوابی بدم ادامه داد:
ــ فکر می کردم بهزاد خیلی بهت سخت می گیره. ولی مثل اینکه اشتباه می کردم.
چشمام رو تنگ کردم و با لحن نه چندان دوستانه ای گفتم:
ــ منظورتون از سخت رو میشه واضح تر بگید. انتظار داشتید چه جوری ببینید؟ با سر و صورت کبود؟
پوزخند زد. مثل برادرش. از همون ها که خودشون رو زیادی بالا می گیرند و ارزش زیادی برای طرف مقابلشون قائل نیستند.
ــ بهزاد چیزی از تصمیمش نمی گه؟ نمی گه بالاخره رابطه ی شما دو نفره به کجا قراره ختم بشه؟
حرف های دلم رو چه خوب حدس زده بود و به زبون می آورد.
ــ برادرتون صحبتی نمی کنه. منم ازش نپرسیدم.
ــ چرا؟ برات مهم نیست که آینده ات چی میشه؟
به پشتی مبل تکیه دادم و گفتم:
ــ فعلاً که آینده ام رو پسر خالتون رقم زده و تو دستهای برادرتون معلوم نیست به کجا بکشه.
کمی به جلو خم شد و ملایمتر گفت:
ــ ببین دختر؛ باید اعتراف کنم که اومدنت تو زندگی بهزاد برای ما یا حداقل من خیلی هم بد نشد.
چشماش روی موهای بافته ام ثابت شد و ادامه داد:
ــ بهزاد قرار بود بره کانادا پیش عموم. ولی مثل اینکه فعلاً صرف نظر کرده. چون عموم زنگ زده بود و کلی از بهزاد گله می کرد. البته مثل اینکه تصمیم قطعی نگرفته ولی خوب همینکه فعلاً منصرف شده خودش خیلی خوبه. من نمی دونم بین تو و هومن چی گذشته. بهزاد که خودش اصلاً حرفی نمی زنه. الانم نمی دونه که من اینجام. گفتم شاید تو بدونی که تصمیمش چیه.
سرم رو پایین گرفتم و گفتم:
ــ برادرتون با من صحبت نمی کنه. منم نمی دونم تکلیفم چیه.
توی چشماش خیره شدم و انگار که یه هم جنس یا حتی هم نوع پیدا کرده باشم که بتونم دردای این چند وقته ام رو بهش بگم و کمی آرومتر بشم، گفتم:
ــ بعضی روزها که اذیتم می کنه مصمم می شم ازش بخوام توافقی جدا بشیم. ولی هنوز چیزی به خودش نگفتم. یعنی راستش؛ راستش انقدر بد رفتاری می کنه که جرأت نزدیک شدن بهش رو ندارم. وقتی خونه میاد می رم تو اتاق. چطور انتظار دارید بتونم باهاش در مورد آینده ام صحبت کنم؟
نگاهش عوض شد. بلند شد و کنارم نشست. تعجب کردم. بی هوا دستام رو تو دستاش گرفت و زل زد به چشمام. انگار که می خواست از همین سبز چشمام نفوذ کنه تا اعماق ذهنم و یقین پیدا کنه که حرفام در مورد برادرش درست بوده یا نه؟ تعجب کردم. از خواهر بهزاد، از بیتا که بیرحمانه تو صورتم زده بود. حالا تو فاصله ی کمتر از بیست سانتیم نشسته و دستهای یخ زده ام رو توی دستاش گرفته بود. بی حرف. آروم.

برچسب ها رمان منی دیگر ,
دیگر قسمت های رمان
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
درباره ما
دانلود جدیدترین و بهترین رمان های عاشقانه ، اجتماعی ، ترسناک و ... برای تمام گوشی های موبایل و حتی ارائه آنها به صورت پی دی اف برای کامپیوتر
حمایت از ما
برای حمایت از رمان فا کد بنر های زیر را در وبلاگ خود قرار دهید

رمان فا ، بهترین سایت رمان فارسی

وبلاگ-کد لوگو و بنر

رمان فا ، بهترین سایت رمان فارسی

وبلاگ-کد لوگو و بنر
تبادل لینک با ما
http://rozup.ir/view/1741003/WWW.BEST-LINKS.IR_.gif http://rozup.ir/view/1741004/link.soltanweb.gif
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • رویایی دوباره
 • خرید اینترنتی
 • شعرانه
 • تبادل لینک با کلیه وبلاگ ها: در صورتی که برای تبادل لینک تمایل دارید از بخش نظرات اطلاع رسانی کنید.
  آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1605
 • کل نظرات : 914
 • افراد آنلاین : 31
 • تعداد اعضا : 454
 • آی پی امروز : 653
 • آی پی دیروز : 988
 • بازدید امروز : 2,258
 • باردید دیروز : 3,406
 • گوگل امروز : 543
 • گوگل دیروز : 766
 • بازدید هفته : 17,165
 • بازدید ماه : 104,688
 • بازدید سال : 398,415
 • بازدید کلی : 12,263,504